HISTORIE FARNOSTI

Roku 1880 byl učiněn první pokus o stavbu kostela v obci Hlubočky. Nicméně až v roce 1908 po dlouhých a vleklých obtížích, byla zahájena stavba kostela. Položení základního kamene 31. května 1908 bylo velkou slavností pro celou obec i okolí. Polní mši svatou celebroval veledůstojný pan kanovník hrabě Ledochowski.

V roce 1909 byla v sousedství kostela započata stavba fary.

26. června 1910 vysvětil nově vystavený kostel veledůstojný pan světící biskup Dr. Karel Wisnar. Tato slavnost se stala jedním z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách Hluboček.
Pro vybrané hosty byla přichystána slavnostní tabule v nově vystavěné budově fary. Samostatná římskokatolická duchovní správa pro obce Hlubočky, Hrubá Voda a Mariánské Údolí byla zřízena v roce 1912. Předtím obec celou dobu spadala pod duchovní správu farnosti ve Velké Bystřici.

Po odsunu obyvatel německé národnosti na konci 40. let 20. století přešla správa farnosti Hlubočky opět pod farnost Velká Bystřice. Přesto v roce 1949 byla v kostele provedena generální vizitace olomouckým arcibiskupem Josefem Karlem Matochou.

Kostel se v tomto období stal oblíbeným cílem budoucího pražského arcibiskupa a českého primase kardinála Františka Tomáška, který byl v té době profesorem Cyrilometodějské teologické fakulty
v Olomouci.

V následujících letech prožívá náboženská obec v Hlubočkách období perzekuce ze strany úřadů. Hrstka obětavých farníků dokázala i v tomto období kostel nejen udržovat, ale dokonce v roce 1971 a potom v letech 1986-1987 rozsáhleji rekonstruovat. Budova místní fary však byla v roce 1986 odprodána do soukromého vlastnictví.

Přehledný seznam kněží působících ve farnosti Hlubočky: